De organisatie van de school

Het Kaj Munk College, een IRIS-school

Het Kaj Munk College is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. De scholen die onder stichting IRIS vallen, zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp), Vakcollege Thamen (Uithoorn) en International School Haarlem (ISH). Samen verzorgen deze zeven scholen het onderwijs voor ruim 7.300 leerlingen.

Het bestuur van IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het managementteam van IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede. 

Het streven van IRIS is dat de scholen elkaar versterken in de bedoeling van ons onderwijs, om jonge mensen uit te dagen in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Stichting IRIS ziet het als maatschappelijke en gezamenlijke opdracht om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassen, voorbereid om hun unieke bijdrage in de samenleving te leveren. We werken hieraan vanuit een Christelijke traditie en met een sterke gemeenschapszin, die zorgt voor een veilige sfeer op onze scholen. Op elk van onze scholen doen we dit vanuit ruimte en vertrouwen op een manier die past bij de eigenheid van de school. Hoe de stichting waar het Kaj Munk onderdeel van uitmaakt dit de komende periode wil vormgeven is hier te lezen. En heeft ook richting gegeven aan het schooleigen schoolplan (2021-2025) van het Kaj Munk, waarin de ambities van de school in staan beschreven.

Organisatie van het Kaj Munk College

De school wordt geleid door de schoolleiding, die wordt gevormd door de rector met de onderwijskundige teamleiders en een hoofd bedrijfsvoering. De teamleiders geven leiding aan een team van docenten die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen in de desbetreffende klassen. We hebben gekozen voor deze teamstructuur om een warm en duidelijk schoolklimaat en een grote mate van eigenaarschap dicht bij het team en de leerlingen te creëren. 

Voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot leerlingzaken zijn er vijf leerlingcoördinatoren aangesteld, die zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders (na de mentor). De leerlingcoördinatoren ondersteunen de teamleiders bij alle leerlinggerelateerde zaken.

Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel. Een team van medewerkers die ieder vanuit hun eigen discipline bijdragen aan een prettige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.

Privacy toelichting

Het Kaj Munk College verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens en vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de aangescherpte privacywetgeving. Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de noodzakelijkheid. Welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hiermee omgaan, kun je nalezen op onze website.

Document Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut en reglementen

In het leerlingenstatuut zijn allerlei zaken vastgelegd die onze leerlingen aangaan, in het bijzonder hun formele rechten en plichten. 

Naast het leerlingenstatuut heeft de school een huishoudelijk reglement, de schoolregels. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar besproken tijdens de mentorles.

Voor onze bovenbouwleerlingen zijn nog twee documenten van belang. Voor 1 oktober publiceren wij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) via magister. Dit is een overzicht van het schoolexamen in het desbetreffende schooljaar.

Aan het begin van het (laatste) leerjaar waarin Centraal Examen wordt gedaan, ontvangt elke leerling bovendien het Examenreglement. In deze documenten staan alle procedures en regels die bij de examens van toepassing zijn.

Inspraak en overleg

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR denkt en praat mee over het schoolbeleid. In het medezeggenschapsreglement zijn de rechten en plichten van de MR geregeld. De rector onderhoudt de contacten met de MR. Voor de samenstelling van de MR, zie onze website: www.kajmunk.nl.

Op bestuursniveau is er voor de zes IRIS-scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De medezeggenschapsraad van elke school vaardigt een ouder en een docent af naar deze GMR. Het college van bestuur van IRIS onderhoudt de contacten met de GMR. De school heeft een leerlingenraad (LR), die wordt gerund door leerlingen zelf. In de leerlingenraad kunnen allerlei voor de leerlingen relevante zaken naar voren worden gebracht. De leerlingenraad is geen formeel inspraakorgaan, maar speelt wel een belangrijke rol in de school. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de leerlingenraad en de schoolleiding. Rond bepaalde thema’s is er met leerlingen en/of ouders overleg in de vorm van klankbordgroepen. De ouderklankbordgroep heeft enkele keren per jaar overleg met de schoolleiding. 

Bijzonder verlof

Volgens de leerplichtwet is het opnemen van vakantie of vrije dagen buiten de schoolvakanties niet toegestaan. De enige uitzondering: wanneer ouders vanwege de aard van hun beroep beslist geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Vrije dagen buiten de schoolvakanties moeten ouders schriftelijk of per e-mail minstens een week van tevoren aanvragen bij de leerlingcoördinator. Deze beoordeelt of het aangevraagde bijzonder verlof op basis van de leerplichtwet gehonoreerd kan worden. Een verlofaanvraagformulier is te vinden bij doorlopende formulieren in de Kajmunk App. Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim (het zogenaamde ‘luxeverzuim’) aan de leerplichtambtenaar te melden.

Klachtenregelingen

Ouders en/of leerlingen die een klacht hebben over de gang van zaken op school, nemen eerst contact op met de mentor. Die zal de opmerkingen aanhoren, waar mogelijk een oplossing zoeken en eventueel anderen informeren en/of raadplegen. Indien nodig kan contact worden opgenomen met de teamleider of met de rector. Ook kunnen de vertrouwenspersonen van onze school worden ingeschakeld. Verder kent de onderwijsinspectie speciale vertrouwensinspecteurs. De school heeft voor algemene schoolzaken en beslissingen een officiële klachtenregeling. Voor op- en aanmerkingen over het eindexamen bestaat er een Commissie van Beroep. In het leerlingenstatuut is sprake van een geschillencommissie. Eventuele geschillen over beslissingen aangaande het leerlingenstatuut worden aan deze commissie voorgelegd. Voor bijzondere gevallen is het bestuur van het Kaj Munk College aangesloten bij een externe klachtencommissie. De regelingen en adressen zijn te vinden op de website www.kajmunk.nl. Als er ontevredenheid is over de afhandeling van een klacht, kan er ook een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de stichting. 

Document Ouderbijdrage Overzicht 2023-2024

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdragen wordt door de schoolleiding jaarlijks besproken met de oudergeleding van de MR. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €95,-.

Als ouders een donatie voor het Jan Olij fonds willen en kunnen doen omdat ze het kunnen missen, zijn wij ze daar zeer dankbaar voor.

Waaraan de ouderbijdrage besteed gaan worden is onderwerp van gesprek, evenals de verantwoording van de bestedingen. Het beleid is erop gericht om de ouderbijdrage niet hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk en deze komt direct en uitsluitend ten goede van de leerlingen. In bijlage 5 is een overzicht van de kosten en specificatie per leerjaar.

Voor leerlingen in de Science-Technasium-, Technasium- en Bètadesignklassen wordt een extra vrijwillige bijdrage gevraagd van € 60,00 vanwege de extra kosten van projecten, excursies e.d. Deze extra bijdrage geldt ook voor leerlingen in de bovenbouw havo, mavo en vwo (leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen of Technologie en Toepassing volgen).

Betaling van de ouderbijdrage geschiedt door middel van een overboeking of IDEAL. In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders een informatiebrief met betrekking tot deze procedure.

Ouders kunnen voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ook een beroep doen op het Jan Olij fonds. De aanvraag hiervoor verloopt via de teamleider en wordt door een commissie al dan niet toegekend.

Voor meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Verder kunnen leerlingen gebruik maken van het Jeugdfonds sport & cultuur (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/).

Jan Olij fonds

Jan Olij was een collega van ons die zeer geliefd was bij leerlingen en collega's. Ter gedachtenis aan hem is het Jan Olij fonds opgericht.

Dit fonds is een bescheiden fonds van het Kaj Munk College waarover de rector, samen met een MR-lid, beslissingsbevoegdheid bezit. Geld uit het fonds kan gebruikt worden voor het verlenen van incidentele financiële steun aan leerlingen van de school voor deelname aan excursies en extra activiteiten. Deze bijdrage kan worden geschonken als de kosten van deelname de draagkracht van de ouders/verzorgers te boven gaat.