Inrichting en resultaten van de school

Opbouw van de school

Het Kaj Munk College is een school voor mavo, havo en vwo. De mavo telt in totaal vier leerjaren, de havo vijf en het vwo zes. In bijgaand schema zie je de opbouw van de school.

In de brugklas heb je:

 • h(avo)/m(avo) en h/m Bètadesign;
 • v(wo)/h(avo) en v/h Technasium;
 • vwo Science-Technasium.
LOS gesprekken, zijn gesprekken waarin jij als leerling vertelt aan ouders en mentor hoe je ervoor staat en waar jij aan wilt werken en wat jij nodig hebt van school en thuis.

Schooltijden

Op alle schooldagen ben je altijd van het 1e tot en met het 8e lesuur voor school beschikbaar, ongeacht het lesrooster. De schooltijden zie je in de onderste tabel. Het schooljaar is opgedeeld in vier blokken. We maken gebruik van een voortschrijdend gemiddelde, zodat de cijfers op elk moment inzichtelijk zijn voor ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen komen 1 of 2 keer per jaar naar het L(eerling)O(uder)S(chool)-gesprek met de mentor en kunnen halverwege het schooljaar een 10-minutengesprek aanvragen met de vakdocent. Tijdens de leerlingbesprekingen is er een 40-minutenrooster en kunnen leerlingen ’s middags op school verwacht worden om toetsen of ander werk in te halen. Vanwege bijzondere activiteiten, zoals een studiemiddag voor het personeel, kan het weleens voorkomen dat je rooster wordt verkort. Er is dan een 40-minutenrooster. Voor de klassen uit laag 1, 2 en 3 worden de lessen bij uitval van een docent zo veel mogelijk opgevangen door een andere docent.

50-minutenrooster

50-min
rooster
tijd
1e uur08.20 - 09.10
2e uur09.10 - 10.00
Pauze10.00 - 10.20
3e uur10.20 - 11.10
4e uur11.10 - 12.00
Pauze12.00 - 12.30
5e uur12.30 - 13.20
6e uur13.20 - 14.10
Pauze14.10 - 14.25
7e uur14.25- 15.15
8e uur15.15 - 16.05

40-minutenrooster

40-min
rooster
tijd
1e uur08.20 - 09.00
2e uur09.00 - 09.40
3e uur09.40 - 10.20

Pauze

10.20 - 10.40
4e uur10.40 - 11.20

5e uur

11.20 - 12.00 
6e uur12.00 - 12.40
Pauze12.40 - 13.00 
7e uur13.00 - 13.40
8e uur13.40 - 14.20
Document Lessentabel 1 en 2 Mavo Havo Vwo

Brugklassen

In het brugjaar zijn er vijf verschillende type klassen. Waar je geplaatst wordt, is afhankelijk van je schooladvies en voor sommige klassen ook van je motivatie.

Havo/Mavo brugklas

 • In de havo/mavo-brugklas krijg je op havo-niveau les en toetsen we op mavo-niveau. We nemen de tijd en geven wat extra uitleg, zeker bij het aanbieden van havo-stof.
 • Heb je interesse in bèta en nieuwe technologieën zoals 3D-printen, lasersnijden en VR? Dan bieden wij de mogelijkheid om de Bètadesignklas te volgen. 

Vwo/Havo brugklas

 • In de vwo/havo-brugklas krijg je op vwo-niveau les en toetsen we op havo-niveau. Er zijn in deze brugklas mogelijkheden voor verdieping van de leerstof.
 • Heb je belangstelling voor bèta en nieuwe technologieën als 3D-printen, lasersnijden en VR? Dan is er een Technasiumstroom. 

Vwo brugklas

 • In de vwo-brugklas kies je voor Science-Technasium of regulier vwo. Bij Science-Technasium werk je in het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen) aan echte projecten van echte bedrijven, waarin je een oplossing zoekt voor een (meestal bèta-technisch- en actueel) probleem. In de reguliere vwo-afdeling is er verrijking tijdens de lessen drama, ICT en LO-onderzoek. Wat je ook kiest, in het vwo leer je vaardigheden (zoals bijvoorbeeld goed onderzoek doen), die de overstap naar een wetenschappelijke vervolgopleiding mogelijk maken. Daarvoor werken we nauw samen met de Stichting WON, die wetenschap op elk niveau leuk maakt!

Elke klas heeft een eigen mentor. In de mentorlessen wordt o.a. aandacht besteed aan je studiehouding, een effectieve werkorganisatie en het groepsproces. De mentor kan je vragen beantwoorden en vroegtijdig eventuele problemen signaleren. In de brugklas wordt de mentor ondersteund door een of twee leerling-mentoren uit de bovenbouw.

Document Lessentabel 3/4 Mavo

Klas 2, 3 en 4 mavo

In klas 2 volg je nog veel vakken. In het mentoruur bereiden mentoren en de decaan je voor op de profielkeuze. We brengen onder andere een bezoek aan Choice en nemen deel aan de Meet, Greet and Experience Haarlemmermeer. Hier ontvang je informatie over mogelijke vervolgopleidingen in het mbo.

In klas 2, 3 en 4 Mavo volgen leerlingen tevens onder begeleiding van hun mentor en decaan loopbaanoriëntatie. Hier leren leerlingen via de online lesmethode Qompas, diverse activiteiten en door middel van voorlichting en begeleiding te reflecteren op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van keuzes. Het stelt hen in staat voor een passend profiel te kiezen en een bewuste keuze te maken voor een vervolgopleiding. Leerlingen weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan en doorstroom naar een passende vervolgopleiding. Tijdens de LOB-lessen staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. De vijf loopbaancompetenties zijn gericht op het ontdekken van mogelijkheden, talenten, passies, interesses en helpen een realistisch beeld van het vervolgonderwijs te ontwikkelen.

In de mavo kun je kiezen voor een van de drie profielen:

 • Zorg & Welzijn/Landbouw
 • Economie
 • Techniek/Landbouw

In klas 3 heb je de mogelijkheid om enkele vakken te laten vallen. Aan het eind van klas 3 kies je tenslotte het vakkenpakket waarin je examen gaat doen. Onderdeel van dit keuzeproces is het loopbaanoriëntatieprogramma (LOB). In het kader hiervan gaan we op bedrijfsbezoek, organiseren wij een techniek/LOB-dag bezoeken we de MBO-markt op het Nova College en volgen de leerlingen een beroepsoriënterende stage van één week.

In klas 4 volg je zeven examenvakken, omdat alle leerlingen een extra examenvak kiezen. Hiermee vergroot zowel je slaagkans als je studie- en beroepsmogelijkheden (waaronder ook een overstap naar de havo). Om een drempelloze overstap van 4 mavo naar de havo zo goed mogelijk te laten verlopen, volgen leerlingen met deze ambitie het Havo-oriëntatietraject. Op die wijze krijg je als leerling (en ook je ouders) goed inzicht in de mogelijkheden die de havo biedt en wat je daarvoor als leerling in huis moet hebben. Onze ervaring is dat een actieve studiehouding en hoge examenresultaten op de mavo een goede voorspellende waarde hebben voor een succesvol vervolg op de havo. Je dient je voor 1 mei 2023 aan te melden i.v.m. plekgarantie. Aanmeldingen na 1 mei komen op de wachtlijst. Leerlingen die overstappen naar de havo, volgen na het afsluiten van het centraal examen van de mavo een havo-instroomprogramma ter voorbereiding op het lesprogramma van 4 havo. Deelname aan dit instroomprogramma wordt naast de examenresultaten meegenomen in het advies dat de school uitspreekt ten aanzien van doorstroom naar havo. 
In de loop van klas 4 kies je vervolgens een vervolgopleiding. Mavo-leerlingen maken voorafgaand aan hun examen een profielwerkstuk. In 4 mavo worden zij begeleid door hun coach.

Binnen de mavo is er aandacht voor de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Zo is het mogelijk om in klas 3 onder bepaalde voorwaarden al examen te doen in een vak. In 4mavo worden maatwerkuren aangeboden. Dit betekent dat leerlingen die minder lestijd nodig hebben om de leerdoelen te behalen in de gelegenheid worden gesteld het ‘vierde’ lesuur op een andere manier in te vullen. Op basis van inzet en resultaten wordt bepaald of en zo ja welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

  Profielen en vakkenpakketten klas 3/4 mavo

  Het examenvak maatschappijleer wordt in het derde jaar afgesloten. Dit betekent dat alle toetsen voor maatschappijleer (gedurende het hele schooljaar) meetellen voor je examen. Het maakt het van groot belang het vak maatschappijleer zo goed mogelijk af te ronden. Het heeft namelijk direct effect op de kans dat je in 4mavo slaagt en je diploma haalt.
  In het schema zie je de profielen in de mavo en de vakken die daarbij horen. In klas 3 is er ook ruimte voor de beroepsoriënterende stage. 

  PROFIELEN EN VAKKENPAKKETTEN KLAS 3 MAVO

  Vakken in het 
  gemeenschappelijke deel
  Profiel
  Zorg & Welzijn
  /economie
  /Landbouw
  Profiel Techniek/landbouw
  Kunst & cultuur (ckv, mu)
  Maatschappijleer
  Levensbeschouwing

  Lichamelijke opvoeding-1*

  Verplichte vakken: 
  Nederlands
  Engels
  Wiskunde
  Economie
  Biologie

  Verplichte vakken:
  Nederlands
  Engels
  Wiskunde
  Economie
  Biologie
  Natuurkunde

  1 vak kiezen uit:
  Lichamelijke opvoeding-2

  Beeldende vorming (bte)
  Technologie & toepassing**

  1 vak kiezen uit:
  Lichamelijke opvoeding-2
  Beeldende vorming (bte)
  Technologie & toepassing**

  Keuzevakken
  (T&T kies 3 vakken
  BTE / LO2 kies 4 vakken hieronder):
  Keuzevakken
  (T&T kies 2 vakken
  BTE / LO2 3 kies vakken hieronder):
  Frans
  Duits
  Geschiedenis
  Aardrijkskunde
  Scheikunde
  Frans
  Duits
  Geschiedenis
  Aardrijkskunde
  Scheikunde

  PROFIELEN EN VAKKENPAKKETTEN KLAS 4 MAVO

  Vakken in het 
  gemeenschappelijke deel
  Profiel Zorg & Welzijn 
  /Landbouw
  Profiel
  economie
  Profiel Techniek/landbouw
  Nederlands

  Engels
  Wiskunde
  Lichamelijke opvoeding-1* 

  Verplichte vak: 
  biologie

  Verplichte vak:
  economie

  Verplichte vak:
  natuurkunde

  Drie vakken kiezen
  Frans 
  Duits
  Geschiedenis
  Drie vakken kiezen
  Frans
  Duits
  Geschiedenis
  Drie vakken kiezen
  Aardrijkskunde 
  Frans
  Duits
  Aardrijkskunde
  Scheikunde
  Economie
  Aardrijkskunde 
  Scheikunde
  Biologie
  Geschiedenis
  Scheikunde
  Economie
  Lichamelijke opvoeding-2
  Beeldende vorming (bte)
  Lichamelijke opvoeding-2
  Beeldende vorming (bte)
  Biologie
  Lichamelijke opvoeding-2
  Technologie & toepassingTechnologie & toepassing Beeldende vorming (bte)
  Technologie & toepassing

  Document Lessentabel 3 HV

  Klas 1, 2 en 3 havo

  • In de onderbouw heeft zowel havo als het vwo twee varianten: een reguliere stroom en een (Science-) Technasiumstroom.
  • Binnen de havo zijn aparte Technasium-klassen en reguliere havo-klassen. De Technasium klas is voor leerlingen die met levensechte opdrachten aan de slag willen en interesse hebben in bèta en nieuwe technologieën zoals 3D-printen, lasersnijden en VR.  In de reguliere havo-klassen ligt de klemtoon op creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en drama.
  • In klas 1, 2 en 3 vwo wordt de basis gelegd voor een toekomst in de wetenschap. Binnen de Science-Technasium stroom krijg je ook het vak Onderzoeken en Ontwerpen ( O&O) waarbij je oplossingen gaat zoeken voor echte problemen van bedrijven.  Ook in het reguliere vwo doe je bij verschillende vakken onderzoek, krijg je extra ICT en ben je nog meer bezig met creatieve vakken (Beeldende vorming, Drama).
  • Zie 'sterk in beta' voor meer informatie over het Technasium, het Science-Technasium, en het regulier vwo. 
  • In de onderbouw is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Waar ben je goed in en wat wil je leren? Hoe betrokken ben je bij maatschappelijke thema's, en ga je respectvol om met anderen?
  • In de 3 havo- en 3 vwo-klassen ligt het accent op je voorbereiding op de Tweede Fase (klas 4, 5H en 4, 5, 6V) . Omdat in dit derde leerjaar de basisvorming wordt afgesloten, staan alle onderbouwvakken en dus alle mogelijke examenvakken nog op de lessentabel. In de loop van het derde leerjaar kies je een profiel - en dus welke vakken-  je in de Tweede Fase wilt volgen (zie voor de profielen par. 3.6). Je mentor en de decaan begeleiden je bij de keuze. Welke van de vier profielen in aanmerking komen is ook afhankelijk van je behaalde resultaten. 
  Document Lessentabel 4/5 Havo

  De Tweede Fase: 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo

  In de Tweede Fase doe je vanaf klas 4 een van de vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

  Naast een aantal profielvakken en een of twee profielkeuzevakken heb je gemeenschappelijke vakken. Verder kies je een of meer keuzevakken uit de ‘vrije ruimte’. Zie hiervoor bijgaande tabellen (apart voor havo en vwo). Al je vakken maken deel uit van het examen, dat bestaat uit het Schoolexamen (SE) en/of het Centraal Examen (CE). Het vak lichamelijke opvoeding telt ook mee voor het Schoolexamen. Je moet dit vak namelijk ‘naar behoren’ afsluiten, wat erop neerkomt dat je de verschillende onderdelen van het vak gedaan moet hebben op een zeker niveau.

  Op het Kaj Munk College start je in de Tweede Fase met een extra examenvak. Je kunt dit vak behouden tot en met het Centraal Examen en daardoor je diploma ‘verbreden’. Je mag een extra examenvak laten vallen op zijn vroegst aan het eind van 4 vwo of na blok 2 van 4 havo, mits je pakket blijft voldoen aan tenminste een van de vier profielen. Zolang je een extra examenvak volgt, blijft dit vak bij bevordering en later bij het bepalen van de eindexamenuitslag buiten beschouwing wanneer je erdoor niet zou overgaan of slagen.

  In de eerste helft van klas 5 havo of 6 vwo maak je een profielwerkstuk voor een (of meer) van je profielvakken. Dat doe je in de regel in een twee- of drietal. Samen met het vak maatschappijleer en ckv op zowel havo als vwo, vormt het cijfer voor het profielwerkstuk een ‘combinatiecijfer’, dat meetelt voor het examen.

  Voor 5 havo naar 5 vwo is er een drempelloze doorstroom. Je mag van 5 havo naar 5 vwo zonder voorwaarden. Je overlegt met de decaan je vakkenpakket voor 5 vwo (acht vakken).

  Onze ervaring is wel dat een actieve studiehouding en hoge examenresultaten op de havo een goede voorspellende waarde hebben voor een succesvol vervolg op het vwo. Ben je geïnteresseerd, meld je in ieder geval voor 1 mei 2024 aan, zodat wij een plek kunnen garanderen. Aanmeldingen na 1 mei komen op de wachtlijst.

  Document Lessentabel 4/5/6 Vwo

  Klas 4 & 5 havo en 4, 5, & 6 vwo

  In de bovenbouw leer je na te denken over jezelf en je eigen functioneren; je leert keuzes te maken en daarover te communiceren. Je werkt aan algemene vaardigheden, zoals organiseren, communiceren, samenwerken, initiatief nemen en je aan afspraken houden. Je ontdekt je eigen leerstijl en leert daarmee om te gaan. Met name in de mentorlessen wordt aan deze zaken aandacht besteed. Verder zijn er verschillende dagexcursies en natuurlijk diverse kennismakingsactiviteiten met het vervolgonderwijs (HBO of WO). Door de decaan word je daarover voorgelicht en met de decaan ben je in gesprek over wat je kunt gaan doen na het voltooien van je havo- of vwo-opleiding. De meeste lessen van de Tweede-Faseleerlingen worden gegeven in het Capitool.

  Resultaten

  In onderstaande tabel zie je per schooltype de slagingspercentages en de doorstroompercentages van de laatste vijf schooljaren. De meest recente inspectierapporten en meer informatie over onze resultaten vind je meestal op de website van de inspectie, maar vanwege corona worden scholen in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten van de afgelopen periode. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen. Wel hebben we van de inspectie de volgende cijfers aangeboden gekregen, waaruit duidelijk wordt dat onze resultaten op alle gebieden boven de gestelde norm van de inspectie liggen.

  Slagingspercentages 2019 - 2022

  De slagingspercentages 2020 zijn uitsluitend (voor 100%) gebaseerd op de resultaten van de schoolexamens, aangezien in dat jaar het Centraal Examen in heel Nederland vanwege corona werd geannuleerd en de behaalde cijfers van de vakken van het Centraal Examen dus niet voor 50% de eindresultaten bepaalden. Slagingspercentages van 2021 (ondanks het extra tijdvak, de extra herkansing en de mogelijkheid tot duim op een vak naar keuze vanwege corona) kunnen daarom alleen vergeleken worden met de slagingspercentages uit de jaren 2016-2019. We zijn erg trots op het resultaat van de ingezette verbeteringen!

  Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. De coronacrisis beïnvloed deze resultaten en dit ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van de besturen en scholen. Scholen worden daarom in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. Er vindt geen publicatie plaats.

  Kwaliteit van het onderwijsleerproces

  Een goede kwaliteit van het onderwijsleerproces vraagt om een integrale kijk op de organisatie. Er zijn veel aspecten binnen de school die van directe dan wel indirecte invloed zijn op de kwaliteit van het leren. Door middel van ouder- en leerling-enquêtes, studiemiddagen, scholing en het opgestelde ‘eigen kader voor kwaliteit op het Kaj Munk’ zetten we in op de monitoring en bijsturing van de kwaliteit van het onderwijs.

  Kwaliteitsindicatoren

  De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door visitaties aan de hand van het waarderingskader. Jaarlijks worden door de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten van elke school in kaart gebracht. Als hier onregelmatigheden worden geconstateerd of de opbrengsten onder de norm liggen, wordt het toezicht op de school verscherpt. Een goede zaak, maar dat is gelukkig bij ons niet aan de orde.

  Veel informatie over de kwaliteit van onze school is te vinden op de website van Scholenopdekaart.nl.

  Onderwijstijd

  De school voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot onderwijstijd en probeert deze zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van de leerling en de docent. Het Kaj Munk College voert actief beleid om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij voorzienbare afwezigheid van personeelsleden wordt, zover het enigszins mogelijk is, lesmateriaal ter beschikking gesteld voor collega’s, die de betreffende lessen waarnemen of worden de lessen waargenomen door een onderwijsassistent en ingezet als keuzewerktijd.

  Voor de vakanties en overige dagen waarop geen les wordt gegeven, verwijzen wij u naar de kalender in de Kajmunk app of de  website.

  Omvang lesuitval 2021-2022Percentage
  Percentage lessen vervangen1,07%
  Percentage niet gegeven lessen 4,15%
  Totaal percentage uitgevallen lessen5,22%
  Oorzaken lesuitvalpercentage
  Ziekte2,35%
  Uitval coronaprotocol0,51%
  Zorg0,34%
  Persoonlijk budget0,14%
  Studie0,24%
  Privé/bijzonder0,49%
  School/excursie1,15%